"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรี Make your Passion Happen : Space Tech

วิชา Space Tech   :  การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานและต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีอวกาศเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจ  ในภาพรวมเบื้องต้นเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย   โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จะเน้นเรื่อการทำจรวดขวดน้ำ สอนโดยคุณครู PRC   ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของโดรนซึ่งสอนโดยวิทยากรที่มีความชำนาญจากหน่วยงานภายนอก และเรียนรู้เรื่องการทำเครื่องบินบังคับวิทยุ  สอนโดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญเฉพาะทาง  นอกจากนี้นักเรียนได้รวมทีมเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ ในงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2566  และได้รับรางวัชนะเลิศเหรียญทอง   นอกจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนแล้ว  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่เลือกเรียน Space Tech  จำนวน 60 คน ไปศึกษาดูงานภาคเช้าไปกองบิน 41 กองทัพอากาศเชียงใหม่  และภาคบ่ายนำนักเรียนเข้าดูงานใน CMRU Airline  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำความรู้มาประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป