"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กปฐมวัย PRC ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เด็กปฐมวัย PRC ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ ดังต่อไปนี้

อนุบาล 3/1
1. เด็กหญิงเขมจิรา ธีระสุนทรกุล
2. เด็กชายภูมิปวัฒน์ ชื่นชม
3. เด็กหญิงอรษา พวงกิ่งแก้ว
4. เด็กชายพีรวิชญ์ ใจปิน
อนุบาล 3/2
1. เด็กชายภูรี แซ่เยี่ยง
2. เด็กชายณดนตร์ ช่างสม
3. เด็กชายอัศม์เดช คำตุ้ย
4. เด็กชายนวิน พรหมโลก
อนุบาล 3/3
1. เด็กหญิงภิรัชยา แก้วเสมอตา
2. เด็กหญิงณัชรวีร์ จั๋นตา
3. เด็กหญิงจารวี มาละแซม
4. เด็กหญิงปุณิกา อุ่นเมืองอินทร์
อนุบาล 3/4
1. เด็กชายชิติพัทธ์ ชัยเลิศ
2. เด็กชายธัญธรณ์ คำตื้อ
3. เด็กชายภาคิน อินทจักร์
4. เด็กหญิงภคมน นันวงค์
อนุบาล 3/5
1. เด็กชายคฑาเทพ เครือมณี
2. เด็กหญิงจิราพร สระธรรม
3. เด็กชายธนกฤต อุดมกนกรัชต์
4. เด็กหญิงไอย์กะ ทานากะ
อนุบาล 3/6
1. เด็กหญิงปาณิสรา ชูเลาตระกูล
2. เด็กชายวิชญ์กร อิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงกมลนัทธ์ นันต๊ะวงศ์
4. เด็กชายนาวา ม่วงประสิทธิ์
อนุบาล 3/7
1. เด็กชายธฤตธรณ์ธันย์ ธงภักดี
2. เด็กชายสิฏฐวัศร ปัญญารัตน์
3. เด็กชายภัทรภูมิ ศรีกัญชัย
4. เด็กหญิงฉัฐนันท์ คำทอง
อนุบาล 3/8
1. เด็กชายภาวัช สมจันทร์
2. เด็กชายชนาวิน อิศรี
3. เด็กชายกฤตพรต ยานะสี
4. เด็กหญิงกรณัฏฐ์ ปกรณ์พุฒิพงศ์
อนุบาล 3/9
1. เด็กชายมัททวะ อัครสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงภูษณิศา ผ่องพันธุ์
3. เด็กชายกชญาณ์พัฒน์ มาละแซม
4. เด็กชายอชิระ นิยมญาติ
อนุบาล 3/10
1. เด็กหญิงรดา ไชยวงค์
2. เด็กหญิงภควรรณ ไพโรจน์
3. เด็กชายฉัตร์กรกันต์ กันทะวงค์
4. เด็กหญิงมารีญา รักวงค์
อนุบาล 3/11
1. เด็กหญิงอคิราภ์ เลิศเกียรติดำรงค์
2. เด็กชายพัทธดนย์ สามารถ
3. เด็กชายธนภพ จุลศรีไกวัล
4. เด็กหญิงพีรชยา เพียรลุประสิทธิ์
อนุบาล 3/12
1. เด็กชายภูริณัฐ แสงทอง
2. เด็กชายภพรัก แดงสุวรรณ
3. เด็กชายพีรศักดิ์ ดำรงโชคชัยกุล
4. เด็กชายวรวิชญ์ วงษ์คำตัน