"The ultimate aim of education is the development of character"

PRC Character Award

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล PRC Character Award ดังต่อไปนี้

อนุบาล 3/1 1. เด็กชายกฤษฏิ์พงศ์ อัจฉริยมนตรี 2. เด็กหญิงชมพูนุท คูศิริสิน
อนุบาล 3/2 1. เด็กชายณกรณ์ แซ่เอ๊า 2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ตียปรีชญา
อนุบาล 3/3 1. เด็กชายนรภัทร บุญเลิศ 2. เด็กหญิงภิรัชยา แก้วเสมอตา
อนุบาล 3/4 1. เด็กชายนาวิน ศิริราช 2. เด็กหญิงจิตาภา ไชยา
อนุบาล 3/5 1. เด็กชายภัทรปกรณ์ สุขเจริญ 2. เด็กหญิงศิรินฤทัย ไม้เกตุ
อนุบาล 3/6 1. เด็กชายณฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย 2. เด็กหญิงปราณปรียา เกตุพุฒ
อนุบาล 3/7 1. เด็กชายธนชาต คำยอญ 2. เด็กหญิงธัญพิชนันท์ ชัยมาสพงค์
อนุบาล 3/8 1. เด็กชายภูมิจิรภัทร อะทุน 2. เด็กหญิงพิมพิชญา อังคณานนท์
อนุบาล 3/9 1. เด็กชายภูริช ศิริทองคำ 2. เด็กหญิงกัลยกร ไชยพรหม
อนุบาล 3/10 1. เด็กชายปวัตร อนุตระกูลชัย 2. เด็กหญิงพิราภรณ์ ไชยสุข
อนุบาล 3/11 1. เด็กชายปกป้อง อินทจักร 2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา พึ่งรัศมี
อนุบาล 3/12 1. เด็กชายธายุกร วีระนิติกุล 2. เด็กหญิงฐิชารัศม์ เจริญรัตนเดชะกูล