"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลในกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน

ขอชื่นชมและแสดงความความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน

อนุบาล 3/1  1. เด็กชายภูมิปวัฒน์ ชื่นชม  2. เด็กหญิงเขมจิรา ธีระสุนทรกุล
อนุบาล 3/2 1. เด็กชายธีธัช คุ้มพร้อม   2. เด็กหญิงฌาม เครือธง
อนุบาล 3/3 1. เด็กชายภัคพงษ์ เกษมศรี  2. เด็กหญิงณัชรวีร์ จั๋นตา
อนุบาล 3/4 1. เด็กชายปัณณวิชญ์ รัตน์ชัยศิลป์  2. เด็กหญิงปวีธิดา ปาลี
อนุบาล 3/5 1. เด็กชายกฤษณะกูล สำอางค์กูล   2. เด็กหญิงปุณชญา รักร่วม
อนุบาล 3/6 1. เด็กชายนนธวัช กันธยา  2. เด็กหญิงกมลนัทธ์ นันต๊ะวงศ์
อนุบาล 3/7 1. เด็กชายปัญณคุณ ขจรวุฒินันทชัย  2. เด็กหญิงฉัฐนันท์ คำทอง
อนุบาล 3/8 1. เด็กชายพงศ์พสิษฐ์ ทองย้อย  2. เด็กหญิงณัฐชยา กองธรรม
อนุบาล 3/9 1. เด็กชายธันยวัต เทพคำ  2. เด็กหญิงนาราภัทร อุปโย
อนุบาล 3/10 1. เด็กชายรฐนนท์ สวนแก้ว  2. เด็กหญิงมาริสา จอง
อนุบาล 3/11 1. เด็กชายพุทธนันตร์ จรัสพันธุ์กุล  2. เด็กหญิงมิรา สุขทอง
อนุบาล 3/12 1. เด็กชายวศิน สุวรรณพาณิชย์  2. เด็กหญิงวรินทร์ลดา สมสาร