"The ultimate aim of education is the development of character"

หนูน้อยบริการสังคม ปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับรางวัลหนูน้อยบริการสังคม ปีการศึกษา 2566

อนุบาล 3/1     1. เด็กชายชวกรณ์   ใจเฉพาะ
                         2. เด็กหญิงปกฉัตร   ใบเนียบ
อนุบาล 3/2    1. เด็กชายศิริบดินทร์    ตันพระคุณ
                         2. เด็กชายณกรณ์    แซ่เอ๊า
อนุบาล 3/3    1. เด็กชายพชร  สำเภาลอย
                         2. เด็กหญิงเจ้าขา  ศิลาโกศล
อนุบาล 3/4    1. เด็กหญิงศศิพิชญ์  ตันอุด
                         2. เด็กหญิงนารา  พงษ์ศักดิ์ศรี
อนุบาล 3/5    1. เด็กหญิงภัครสร  ศรีมูล
                         2. เด็กชายธนกร  ไชยแก้ว
อนุบาล 3/6    1. เด็กหญิงเฌอร์ลิณทร์  เตียวกุล
                         2. เด็กชายนาวา   ม่วงประสิทธิ์
อนุบาล 3/7    1. เด็กชายพีรดนย์  วงศ์แก้ว
                         2. เด็กชายภาภัส  ศรีมูล
อนุบาล 3/8   1. เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วนันท์
                        2. เด็กชายวสุ   สุริยะวรรณ
อนุบาล 3/9   1. เด็กหญิงณชกนก  พลรักษา
                        2. เด็กหญิงศรินรัตน์  การเจริญดี
อนุบาล 3/10  1. เด็กชายพัฒน์ชนน  ใจจุณ
                         2. เด็กหญิงศตพร   แสนปัญญา
อนุบาล 3/11  1. เด็กชายกิตติกวิน  มณีเกี๋ยง
                         2. เด็กหญิงปัณญ์ธีรา   พัชรประกิต
อนุบาล 3/12 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ดำรงโชคชัยกุล
                        2. เด็กหญิงอลัญจน์ดา  นิภาสนราดร