"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรี Make your Passion Happen : สัตวแพทย์ 2

อาชีพสัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  โดยภาพรวมเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจารย์และวิทยากรที่มีประสบการณ์  และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายในสาขาวิชานี้ให้มากที่สุด  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้องเรียนปกติ ที่เลือกเรียนวิชาสัตวแพทย์  จำนวน 60 คน ไปศึกษาดูงานในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และนำประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป