"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรี Make your Passion Happen : เภสัชศาสตร์

การมีโอกาสได้เลือกเรียนในวิชาที่นักเรียนสนใจ เป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้ค้นพบตัวเองมากที่สุด  วิชาเลือกเสรีเภสัชศาสตร์เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่นักเรียนสนใจสมัครเลือกเรียนจำนวนมาก โดยภาพรวมในเบื้องต้นเป็นการเรียนในห้องเรียน ซึ่งสอนโดยอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   นอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้องเรียนปกติ จำนวน 30 คน  ไปศึกษาดูงานช่วงเช้าดูงานในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดเพื่อพิจารณาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป