"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Land of Art กลุ่มสาระศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การจัดงานโครงการ ART DAY ป.1-3 เพื่อให้นักเรียนได้นำแรงบัลดาลใจของตนเองมาแสดงออกถึงศักยภาพทางด้านศิลปะอันได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ตามวัย สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีเล็งเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามความสนใจในด้านศิลปะ