"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกวด Enhancing Young Innovative Thinker ระดับประถมศึกษา 1-3

โครงการ Enhancing Young Innovative Thinker
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. เพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกร