"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการกีฬาอนุบาลสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

โครงการกีฬาอนุบาลสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และ เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของเด็กในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเคารพกฎกติกา มีความอดทน รู้รักสามัคคี รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี