"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น “Fleur”

วันศุกร์ที 26 มกราคม 2567  เวลา 19.00 น.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้มีพิธีนมัสการปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6  รุ่น “Fleur”    ณ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิต และฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     โดย ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  กล่าวปิดค่ายวิชาการฯ  และ อาจารย์ปัญญา  สกุลปั้นทรัพย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้ข้อคิดกับนักเรียนในค่ายวิชาการ   ระหว่างการอยู่ในค่ายวิชาการฯ   มีผู้ใหญ่ใจดี และรุ่นพี่รุ่นต่าง ๆ  มาเลี้ยงของว่างมื้อดึกให้นักเรียนในค่ายวิชาการ