"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Cubday ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ด้วยระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Cubday ลูกเสือ เนตรนารีสำรองขึ้น ระหว่างวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2567 ณ Papa’ Garden บ้านสวนคุณพ่อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนระเบียบวินัย รู้จักการกล้าแสดงออก เอื้ออาทร แบ่งปัน เสียสละ และฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รวมไปถึงทำทักษะทางวิชาลูกเสือไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้