"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสภาฯ อาสาสร้างแนวกันไฟ ปีที่ 2

คณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566.  จัดโครงการสภาฯ  อาสาสร้างแนวกันไฟ ปีที่ 2  เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ ฝึกความอดทน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรม  จำนวน 60 คน และครูผู้ควบคุมดูแล จำนวน 3 ท่าน โดยทำกิจกรรมสร้างแนวกันไฟร่วมกับ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ณ จุดชมวิวศาลาเฉลิมพระเกียรติ ทางขึ้นดอย วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
cr. ศุภณัฐ อุ่นศรีส่ง