"The ultimate aim of education is the development of character"

บรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น “Fleur”  นอกค่ายวิชาการ 

บรรยากาศการเรียนการสอน ติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น “Fleur”   นอกค่ายวิชาการ    ช่วงเเดือนมกราคม  2567    ณ ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอเป็นกำลังใจให้ Fleur    ทำอย่างเต็มกำลัง เพื่อสู่ฝันที่มุ่งหวังไว้