"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีเปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดให้มี  “ค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6  รุ่น “Fleur”  ปีการศึกษา 2566”   มีนักเรียนสมัครเข้าค่ายฯ  จำนวน 103 คน  โดยจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 7 – 27 มกราคม พ.ศ. 2567   ณ ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิต และฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การจัดค่ายฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติวเข้มเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ A-LEVEL  เพื่อใช้คะแนนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS  รอบที่ 2 : โควตา  รอบที่ 3 : Admission  และรอบที่ 4 : Direct Admission (รับตรงอิสระ)   โดยมีพิธีเปิดค่ายวิชาการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567   เวลา 14.00 น.

เทศนาและกล่าวเปิดค่ายวิชาการ  โดย ผู้ปกครอง ดร.เกรียง   ฐิติจำเริญพร   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ

กล่าวให้กำลังใจ  โดย นายแพทย์พันธพงศ์  ตาเรืองศรี    นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

กล่าวหนุนนำใจ โดย  อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ  อุปนายกด้านวิชาการและกิจกรรมโรงเรียน  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

ชื่อรุ่น ม.6  ปีการศึกษา 2566     

:  Fleur (เฟลอร์)  –  ภาษาฝรั่งเศส          ความหมาย คือ ดอกไม้