"The ultimate aim of education is the development of character"

ธารน้ำใจปฐมวัยสู่โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ แผนกปฐมวัย มีโครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง โดย ครูณัฐณิชา นันตา เป็นตัวแทนมอบดังกล่าว ให้กับครูอุฬาศินี ประดิษฐสอน ตัวแทนรับเงินสนับสนุนจากโรงเรียนวิชชานารี ซึ่งโรงเรียนวิชชานารีเป็นโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือทุกปีการศึกษา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในการช่วยหนุนใจให้กับโรงเรียนวิชชานารี และขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของระดับปฐมวัย เป็นอย่างดีตลอดมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านและครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขตลอดไป