"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566 ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่