"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่