"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม กีฬาสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียนเพื่อ

1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาที่สร้างความพันธ์ระหว่างห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดีและมีลักษณะนิสัยที่ดีทางด้านกีฬา
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี PRC.Spirit

นักเรียนชายแข่งกีฬาฟุตบอล นักเรียนหญิงแข่งกีฬาแชร์บอล โดยมีการจัดการแข่งขันในภาคเรียนที่ 2

และจะมีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในกิจกรรมวันเด็กของทุกปี