"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับปฐมวัย กำหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีฐานการเรียนรู้พืชไร่ ฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง