"The ultimate aim of education is the development of character"

ศูนย์สืบสานภูมิปัญญาPrc จัดกิจกรรมแป๋งกระทงคงภูมิปัญญาทำซุ้มประตู๋ป่าสืบสานวิถีล้านนาประเพณียี่เป็ง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมจัดทำกระทงสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ในปีนี้ทำการประดิษฐ์กระทงใหญ่1กระทง ร่วมลอยกระทงคงภูมิปัญญาเป็นหมู่คณะ และจัดทำซุ้มประตู๋ป่าเก๊าดอกภูมิผญ๋ายี่เป็งรำลึก และร่วมรณรงค์สร้างกระแสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมลอยกระทงกับคนในครอบครัว ผ่านการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง และกิจกรรมยี่เป็งปี๋นี้จวนเพื่อนซี้มาถ่ายฮูป ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเป็นการร่วมสืบสานประเพณีล้านนาให้คงอยู่สืบไป