"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ท้องถิ่นบ้านเฮา ตอนม่วนงัน สันเล้า จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัด  “กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ท้องถิ่นบ้านเฮา ตอนม่วนงัน สันเล้า”  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2566   ณ ลานเพชรรัตน-สุวัทนา  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญา อาทิ อาหาร การแต่งกาย ศิลปะ ดนตรี การแสดง เป็นต้น