"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรักสามัคคี มีทักษะการใช้ชีวิต