"The ultimate aim of education is the development of character"

ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1และป.6

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ แผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่นักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ,โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม , หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก  ตามนโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566  ณ ห้องเรียนเลโก้ อาคาร 90 ปี