"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดังนี้

  1. เด็กหญิงอรณิชา จิตติกานนท์    อนุบาล 3/6

ครูผู้ดูแล

  1. นางอำพร ปรีเปรม
  2. นางสาวพิมพรรณ ชุ่มใจ
  3. นางสาวธนาภรณ์ พันธกิจไพบูรณ์