"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดังนี้

  1. เด็กชายชนกันต์ ณ เชียงใหม่         อนุบาล 3/6
  2. เด็กหญิงกันย์ฤดี  ปองทอง            อนุบาล 3/6
  3. เด็กหญิงปัญญ์ธีรา พัชรประกิติ   อนุบาล 3/11

ครูผู้ดูแล

  1. นางสาวปารีณา  อินต๊ะมา
  2. นางสาววันทนี โกมลธง