"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สัมภาษณ์อย่างไรให้ปังโดนใจกรรมการ รุ่น 2”

จบอย่างสวยงามได้ทั้งสาระความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

“สัมภาษณ์อย่างไรให้ปังโดนใจกรรมการ รุ่น 2”

กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการขอทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ และเทคนิคต่างๆ ส่วนในภาคบ่าย นักเรียนได้ฝึกสัมภาษณ์จริงจากคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม2  อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา