"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ หรือเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน จึงได้เปิดสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  ภาษาจีนเป็นหนึ่งในหลายภาษาที่นักเรียนเลือกเรียน และเมื่อนักเรียนจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย มีนักเรียนจำนวนหนึ่งแสดงความจำนงที่จะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้นำนักเรียน จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY  มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 18 – 28 ตุลาคม  2566   โดย Miss Yan  Ling   เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการเดินทาง   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าเยี่ยมชม และเป็นแนวทางให้นักเรียนนำไปประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต