"The ultimate aim of education is the development of character"

การอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และ การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ฝ่ายงานพยาบาลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนในหัวข้อ การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ห้องโสตฯ อาคารคารร่มเกล้า วันที่ 21 สิงหาคม 2566
โดยทีมวิทยากรจากแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค