"The ultimate aim of education is the development of character"

การบรรยายให้ความรู้เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS  ปีการศึกษา 2567

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให้มี  “การบรรยายให้ความรู้เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS  ปีการศึกษา 2567 (โดยเฉพาะในส่วนการรับนักศึกษาใน TCAS 1 – TCAS 4  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)”   ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    โดย ดร.รณชัย  ปรารถนาผล   รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  ตุลาคม  2566    ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น.   ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาบันแฮรีส