"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่าย Learn Play and Enjoy IEP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมค่าย Learn Play and Enjoy IEP ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม และเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้ผู้เรียนนำความรู้เชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร