"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรี Basic Animation and Visual effect 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรี Basic Animation and Visual effect  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิชา Digital Art Animation ออกแบบดีไซน์ การสร้างเกม Media and Technology และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน Animation  ในบริษัท The Monk Studios   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป