"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีการพูด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีการพูด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวาทวิทยา โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หรือด้านมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์   สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก   และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในสถานีโทรทัศน์ NBT   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป