"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีวิจิตรศิลป์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีวิจิตรศิลป์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะวิจิตรศิลป์  สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง (ศิษย์เก่า PRC)   และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดอุโมงค์  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป