"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรี Media-Art and Technology 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรี Media-Art and Technology  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน  สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนำไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป