"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีจิตวิทยา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีจิตวิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในภาควิชาจิตวิทยา และการดูแลให้คำปรึกษา   สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยนักจิตวิทยาของโรงเรียน   และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในมูลนิธิจิตรักษ์ และภาควิชาจิตวิทยาา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนำไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป