"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์  สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากศึกษาดูงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป