"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ทางระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนจิตราวิทยา จัดโดย ฝ่ายปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 2 รายการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน รายชื่อนักเรียน ดังนี้

  1. เด็กหญิงรัศมิ์ภสร สุเมธาโชติพงศ์ ชั้น อ.3/5
  2. เด็กชายธันยวัต เทพคำ ชั้น อ.3/9
  3. เด็กหญิงพัฒน์นภา จันทร์ศรีนวล ชั้น อ.3/11

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นางกัฑทรี มนน้อย
  2. นางสาวชัชชญา วงค์ษาสุข

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

  1. เด็กชายชนกันต์ ณ เชียงใหม่ ชั้น อ.3/6
  2. เด็กหญิงกันย์ฤดี ปองทอง ชั้น อ.3/6
  3. เด็กหญิงปัญญ์ธีรา พัชรประกิติ ชั้น อ.3/11

ครูผู้สอน

  1. นางสาวปารีณา อินต๊ะมา
  2. นางสาววันทนี โกมลธง