"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีสัตวแพทย์ (2) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion วิชาเลือกเสรีสัตวแพทย์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์   สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยอาจารย์จากคณะสัตวแพทย์ และ วิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทางจากหน่วยงานภายนอก  และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน   ณ ฟาร์มผึ้ง บริษัท บี โปรดักส์ จังหวัดลำพูน และฟาร์ไข่นกกระทา ดวงพิชัยฟาร์ม   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป