"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion วิชาเลือกเสรีเภสัชศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion  วิชาเลือกเสรีเภสัชศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์  สำหรับปีการศึกษา 2566  ภาคเรียนที่ 1  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน สอนโดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานสาขาต่าง ๆ ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และสามารถนำไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป