"The ultimate aim of education is the development of character"

Drive your passion วิชาเลือกเสรีทันตแพทย์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรม Drive your passion  วิชาเลือกเสรีทันตแพทย์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์   สำหรับภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566  ในเบื้องต้นเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนสอนโดยทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในบริษัทเอ็กซาซีแลม จำกัด นอกจากนี้ยังนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน และลงมือปฏิบัติจริงในศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และสามารถนำไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป