"The ultimate aim of education is the development of character"

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับความร่วมมือจากแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566