"The ultimate aim of education is the development of character"

ธารน้ำใจปฐมวัยสู่โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ แผนกปฐมวัย มีโครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี ครูพิญญ์ ตนานนท์ เป็นตัวแทนมอบดังกล่าว ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในการช่วยหนุนใจให้กับโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน และขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของระดับปฐมวัย เป็นอย่างดีตลอดมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านและครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขตลอดไป