"The ultimate aim of education is the development of character"

ธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ แผนกปฐมวัย มีโครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีอุปกรณ์ด้านกีฬา โดยมี ครูพิญญ์ ตนานนท์ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในการช่วยหนุนใจให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง และขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของระดับปฐมวัย เป็นอย่างดีตลอดมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านและครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขตลอดไป