"The ultimate aim of education is the development of character"

ธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่โรงเรียนบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ แผนกปฐมวัย มีโครงการธารน้ำใจเด็กปฐมวัยสู่สังคม ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านโฮ้ง ตำลบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีนักเรียนจำนวน 101 คน  ซึ่งมีอุปกรณ์ด้านกีฬา โดยมี ครูพิญญ์ ตนานนท์ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในการช่วยหนุนใจให้กับโรงเรียนบ้านแม่บอน และขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของระดับปฐมวัย เป็นอย่างดีตลอดมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านและครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขตลอดไป