"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จัด  “กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต”  สำหรับนักเรียนชั้น ม.6   เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566   ณ บริเวณลานเพชรรัตน-สุวัทนา  อาคาร PRC ยิมเนเซียม 2000  และใต้อาคารกำราบ   โดยนักเรียนได้เรียนรู้การทำอาหารของภาคเหนือ เช่น ลาบ น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม ข้าวนึ่ง หมูทอด   ได้เรียนรู้งานประดิษฐ์ไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้รูปร่างต่าง ๆ  ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะชีวิต เช่น ทักษะการทำอาหารภาคเหนือ  ซึ่งสอนโดยคุณครูในโรงเรียน  และทักษะการประดิษฐ์ของใช้พื้นบ้านภาคเหนือ  สอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น   นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม  ก่อเกิดความสามัคคีในเพื่อนร่วมรุ่น และความประทับใจผ่านกิจกรรมของครั้งนี้