"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านาสร้างสรรค์ มช.

เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านาสร้างสรรค์ มช. จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนล้านนา เสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการลงมือทำ และเรียนรู้จากสถานที่จริง ได้แก่ 1.การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านทรงล้านนา 2.การทำขนมวง และ 3.การปั๊มลายน้ำบนกระเป๋าผ้า