"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดังนี้

อนุบาล 3/1 เด็กชายกรวิชญ์ ปิ่นแจ้ง

อนุบาล 3/2 เด็กชายอัศจรรย์ ฟักจันทร์

อนุบาล 3/3 เด็กหญิงแพรรฎา สมรินทร์

อนุบาล 3/4 เด็กหญิงจิตาภา ไชยา

อนุบาล 3/5 เด็กหญิงจิราพร สระธรรม

อนุบาล 3/6 เด็กหญิงกมลนัทธ์ นันต๊ะวงศ์

อนุบาล 3/7 เด็กหญิงพิชญธิดา พิมพ์โคตร

อนุบาล 3/8 เด็กหญิงลิลลณา ธรรมขัน

อนุบาล 3/9 เด็กหญิงไอรินลดา มหายศนันท์

อนุบาล 3/10 เด็กชายนิธาน มวญนรา

อนุบาล 3/11 เด็กหญิงธนพวรรณ ภักดี

อนุบาล 3/12 เด็กชายวศิน สุวรรณพาณิชย์

ห้องเรียนที่ได้รางวัลวินัยดีเด่น

รางวัลที่ 1 ห้องเรียน 3/6

รางวัลที่ 2 ห้องเรียน 3/12

รางวัลที่ 3 ห้องเรียน 3/8