"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีเข้าประจำกองและพิธีปฏิญานตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นได้จัดประมวลภาพพิธีเข้าประจำกองและพิธีปฏิญานตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งแยกเป็น เหล่าสมุทร เหล่าอากาศ และ เหล่าเสนา เข้าประจำกอง