"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนแกนนำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโครงการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ ให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างถูกวิธี
โดยวิธีการเดินประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน